2. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2019/2020


Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje na základě § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení

Prospěch za poslední tři klasifikační období předchozího vzdělávání z ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat max. 230 bodů. Rozhoduje aritmetický průměr známek z povinných předmětů za sledované období zaokrouhlený na 2 desetinná místa (nepočítá se průměr z průměrů, nýbrž suma všech známek za sledované období vydělená počtem známek). Počet bodů uvádí tabulka přiložená k tomuto dokumentu.

Pokud má uchazeč z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období více než dvě dostatečné (popř. nedostatečné), bude mu odečteno 20 bodů.

Shoda bodů:

Pokud na posledních místech dojde ke shodě bodů, postupuje se následovně:

1.Posoudí se aritmetický průměr vypočítaný podle oddílu Prospěch ze základní školy, přijat bude žák s lepším průměrem.

2.Pokud shoda bodů přetrvává, rozhoduje aritmetický průměr z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období, přijat bude žák s lepším průměrem.

Součástí přihlášky musí být také lékařem potvrzený seznam kontraindikací - ke stažení ZDE.

Požadavky na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška se nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10

Termín pro podávání přihlášek: 22. května 2019

Přihlášky podávejte na formuláři předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - ke stažení ZDE.

Adresa pro doručení přihlášek

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Nebo osobně na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Další informace

Po ukončení přijímání přihlášek, obdrží uchazeč písemné sdělení přiděleného registračního čísla.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem, na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a na internetových stránkách školy www.zdrskolafm.cz.

Ve Frýdku-Místku dne 7. května 2019

Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

ředitelka školy


Související dokumenty