Mgr. Marie Šimečková

Konzultační hodiny:

Úterý 9:45 – 10:30 hodin
Středa 10:35 – 11:20 hodin

Dále dle individuální dohody
 

Kontakty:


Náplň práce školního koordinátora EVVO:

  • vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO
  • dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy
  • koordinovat realizaci EVVO na škole, motivovat zapojení ostatních pedagogů a žáků, popř. rodičů
  • průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního koordinátora EVVO
  • poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
  • koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, se středisky ekologické výchovy, ostatními školami
  • sledovat vypisované grantů a snažit se o získání finančních prostředků
  • sledovat všechny dostupné informační zdroje k novinkám EVVO (vč. internetových portálů MŠMT, KÚMSK, MŽP)
  • ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru připravovat hodnocení programu EVVO

Cílem EVVO na škole je vytvořit a prohloubit u žáků zájem a vztah k přírodě, a tím je vést k zodpovědnému chování k prostředí i dění kolem sebe.
Náplň environmentálního vzdělávání je obsažena jak v klíčových a odborných kompetencích, tak v průřezových tématech a především obsahové náplni předmětů.
Pro tuto činnost je jmenovaný koordinátor, který sleduje aktuální dění v dané oblasti a snaží se zapojit do různých akcí nejen pedagogy a žáky, ale i rodiče.
 
Škola má zpracován Školní program EVVO jako dlouhodobý strategický dokument. Tvoří jej Dlouhodobý plán EVVO s dobou trvání čtyři roky a Roční plán EVVO pro konkrétní školní rok. Roční plán EVVO je otevřeným dokumentem, který může být v průběhu školního roku doplněn o vhodnou aktivitu. Po skončení trvání platnosti dochází vždy k evaluaci plánů a aktualizaci dle potřeb a požadavků.

Naše škola se stala členem KEV

Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. Budeme vás informovat o zapojení do různých akcí klubu, více zde:   https://kev.ecn.cz/index.php 


Titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně

Klub ekologické výchovy propůjčuje naší škole titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně na léta 2022-2024.


Chtěla bych tímto poděkovat všem učitelům, kteří se v minulém školním roce podíleli na jakékoliv akci EVVO a těším se na další spolupráci!
Zároveň žádám všechny žáky s hlubším zájem o ekologii, aby se přihlásili u vyučujících biologie a ekologie.
 

Mgr. Marie Šimečková, koordinátor EVVO


Školní rok 2022/2023


 

Související dokumenty: