Mgr. Eva Jemelková

Konzultační hodiny: 

Středa   11:25 – 12:10 hodin
Pátek     8:50 – 9:35 hodin

Také v době mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Kontakty: 

Internetová schránka důvěry SZŠ Frýdek-Místek:  schranka.duvera@seznam.cz


Náplň práce výchovného poradce:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, 
  • poskytuje poradenskou činnost při problémech se zvládáním učiva, neprospěchu,
  • spolupracuje se školním metodikem prevence, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků,
  • na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra zpracovává doporučení pro individuální přístup a kompenzační opatření u jednotlivých žáků se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, žáků se sociálním znevýhodněním, žáků se specifickými poruchami učení a žáků integrovaných,
  • zajišťuje a předává odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy,
  • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede evidenci žáků v poradenské péči,
  • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede záznamy o zvýšené absenci, neomluvené absenci, přestupcích žáků, včetně navržených a realizovaných výchovných opatření,
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti kariérového poradenství.

   

  Dokumenty výchovného poradce: