Základní údaje o organizaci

Název Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Typ školy státní
Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
IČO 00561151
Číslo bankovního účtu 29835781/0100
Datová schránka h3pfdvf
Právní forma kraj, IČ: 70 890 692
Adresa (sídlo) Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
E-mail sekretariat@zdrskolafm.cz
  • příjem běžných elektronických podání ve formátech doc, xls, pdf, jpg
Telefon 558 630 019
Internetové stránky www.zdrskolafm.cz
Osobní podání Místnost sekretariátu školy
  • v listinné podobě
  • na přenosném nosiči dat (CD,DVD) v datových formátech MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3
IZO 110009665

Personální složení

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Ludmila Pavlátová

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY:

Mgr. Jiří Gajda

VEDOUCÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ OBORU PRAKTICKÁ SESTRA:

Mgr.Iveta Burkovičová

VEDOUCÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST:

Mgr. Jana Kocichová

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU: 

Bc. Emilie Blahutová

SEKRETARIÁT:

Veronika Janíčková


Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou (více ve Zřizovací listině, která je náhledu na sekretariátě školy).


Statutární orgán organizace


Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná radou kraje. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědna radě kraje. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platným právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


Vedení školy

Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy, jmenovaná do funkce usnesením Rady Moravskoslezského kraje dne 19. 5. 2011. Její pravomoci jsou vymezeny především § 164 a 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy

Bc. Emílie Blahutová, vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Iveta Burkovičová, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Praktická sestra

Mgr. Jana Kocichová, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost


Odkaz na důležité dokumenty

Výroční zpráva 2020-2021
Školní řád 
Klasifikační řád

Školní vzdělávací program

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.


Inspekční zprávy

Školní rok 2014-2015

Rozhodování ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti statní správy

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech: informace  ZDE

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí: informace  ZDE


Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informace. informace  ZDE

Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb. informace  ZDE


Postup při vyřizování stížností (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

informace  ZDE

Pověření pracovníci školy k přijímání a evidování stížností:
Veronika Janíčková - tel. 558 630 019


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.


Volná místa

v současné době není žádná volná pracovní pozice


Veřejné zakázky

v současné době neprobíhá žádná veřejná zakázka