Střední zdravotnická škola Frýdek – Místek, p. o., má v našem městě 70 - letou tradici. Svou činnost zahájila ve školním roce 1951/52 v Místku pod názvem Vyšší odborná škola zdravotnická v Místku.

 Její postavení nebylo jednoduché, neboť nebylo rozhodnuto o její trvalé existenci, a proto dlouhou dobu neměla ani vlastní budovu. Samotná výuka probíhala ve stísněných prostorách, bez řádného zázemí a vybavení učeben.

 Nejprve byla škola provizorně umístěna v budově bývalého reálného gymnázia. V následujícím školním roce se přestěhovala do budovy bývalé sociální školy. Ve školním roce 1953/54 získala 2 místnosti v budově bývalého exercičního domu ve Frýdku. Místnosti ale byly umístěny ve dvou různých budovách, bez řádného vybavení pomůckami, kabinety, laboratořemi. V tomto roce se dokonce uvažovalo o jejím zrušení.

Za této situace se do případu vložilo samotné město, které věnovalo škole budovu městské bytové péče upravené z bývalého hostince na Zámecké ulici. Umístění školy však nebylo příliš šťastné, protože se zvyšujícím se počtem žáků se opět nedostávalo tříd a odborných učeben.

Tento problém byl vyřešen až v roce 1967, kdy škola získala budovu bývalé učňovské školy Válcoven plechu Na Půstkách 68, škola tím získala konečně prostory odpovídající jejím potřebám, v průběhu dalších let se vylepšil i její interiér a vybavení učeben. V roce 1993 dostala nový kabát a v roce 2000 byly její půdní prostory přebudovány na kabinety a učebny.

S nástupem nového tisíciletí se jí opět nedostává prostor, a proto je v roce 2004 přestěhována do budovy bývalého gymnázia na ulici T. G. Masaryka, kde sídlí dodnes.

Po celou dobu své existence škola připravovala budoucí zdravotní sestry, od roku 2005 jí přibyl další obor, a to Sociální činnost.

V průběhu její existence se střídali také její zřizovatelé, a to od našeho města přes ministerstvo zdravotnictví až po současný Moravskoslezský kraj.