Název oboru: SOCIÁLNÍ ČINNOST 
Kód oboru: 75-41-M/01
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky

Charakteristika přípravy žáků

Žáci jsou připravováni pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů a pro práci v různých zařízeních sociálních služeb. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům. Jsou připravováni na to pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně-pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a komunikace a ze zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení, seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

Profilové odborné předměty: pečovatelství, sociální péče, speciální pedagogika, psychologie a komunikace.


Praktická výuka - organizace učební a odborné (souvislé) praxe

Žáci se pravidelně střídají na všech dostupných pracovištích sociálních služeb, v dětských skupinách a zařízeních předškolní a školní přípravy u dětí se speciálními potřebami.

Praktické vyučování žákům vždy zabezpečuje škola.

Učební praxe a souvislá praxe:

 • 2. ročník - 2 týdny souvislé praxe (květen)
 • 3. ročník - 5 vyučovacích hodin týdně učební praxe, 4 týdny souvislé praxe (červen)
 • 4. ročník - 6 vyučovacích hodin týdně učební praxe

Učební i odborná praxe probíhá na pracovišti domova pro seniory, v zařízeních pro děti do 3 let věku v dětských skupinách a jeslích, v terénní pečovatelské službě, v odlehčovacích službách, denním stacionáři, na oddělení sociálních lůžek, ve školách i školkách pro mentálně a tělesně postižené děti aj.

Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají v průběhu celého studia možnost využít praktické vyučování v Nemocnici Třinec, p. o. (oddělení sociálních lůžek) a v Centru sociální pomoci, Třinec p. o. (dětská skupina a denní stacionář).

Možnost absolvování odborné praxe v Německu

Zájemci z řad žáků třetích ročníků mohou souvislou odbornou praxi uskutečnit v Dolním Sasku v rámci projektu Tandem Erasmus +.


Naši partneři pro praktickou výuku v roce 2023

 • Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o., Frýdek – Místek
 • Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 •  Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Mateřská škola
  • Základní škola speciální a praktická škola
 • Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
  • Pečovatelská služba terénní
  • Centrum denních služeb Domovinka
 • Charita Frýdek-Místek
  • Dům pokojného stáří Frýdek-Místek
  • Oáza pokoje Frýdek-Místek
  • Klub Nezbeda, Frýdek-Místek – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • Centrum Pramínek, Frýdek-Místek - sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Hospic Frýdek-Místek, příspěvková organizace (odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby)

Uplatnění absolventa

Ukončením studia a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky se absolvent čtyřletého oboru uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, na oddělení sociálních lůžek, v pečovatelských nebo asistentských či odlehčovacích službách, v dětských skupinách a jeslích a dalších službách pro rodiny s dětmi.

V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvent oboru Sociální činnost nemusí naplnit požadavek absolvování kvalifikačního kurzu.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Je připraven pomáhat klientům při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými.

Absolvent má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v oborech pedagogických, sociálních a zdravotnických.


 

Související dokumenty

Fotogalerie oboru