Název oboru: SOCIÁLNÍ ČINNOST 
Kód oboru: 75-41-M/01
Forma studia: denní
Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky

 

Uplatnění absolventa oboru Sociální činnost 

Ukončením studia a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky se absolvent čtyřletého oboru uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, na oddělení sociálních lůžek, v pečovatelských nebo asistentských či odlehčovacích službách, v dětských skupinách a dalších službách pro rodiny s dětmi.

Absolvent má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Je připraven pomáhat klientům při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v oborech sociálních, pedagogických a zdravotnických.


Charakteristika přípravy žáků

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pro pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Jsou připravováni na to pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodin s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně-pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací činnosti. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a komunikace a ze zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení, seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

PRAXE - Organizace a formy výuky odborné a učební praxe

  • Žáci se pravidelně střídají na všech dostupných pracovištích sociálních služeb, v dětských skupinách a zařízeních předškolní a školní přípravy u dětí se speciálními potřebami.
  • Učební praxe probíhá ve 3. ročníku v rozsahu pěti vyučovacích hodin (45 minutových) a ve 4. ročníku v rozsahu šesti 45 minutových vyučovacích hodin týdně.
  • Odborná praxe probíhá ve 2. ročníku v rozsahu dvou týdnů a ve 3. ročníku v rozsahu čtyř týdnů.
  • Učební i odborná praxe probíhá například na pracovištích domovů pro seniory, pečovatelské služby, odlehčovací služby, denního stacionáře, sociálních lůžek, v zařízení pro děti do 3 let-dětská skupině či jeslích a v Hospici ve Frýdku-Místku, p. o. Dále ve školách i školkách pro mentálně i tělesně postižené děti i dospělé.
  • Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají v průběhu celého studia možnost využít praktické vyučování v Nemocnici Třinec, p. o. - sociální lůžka a v Centru sociální pomoci, Třinec p. o.
  • Žáci z Ostravy mají možnost využít praxi v Krizovém centru Domeček a praxi u klientů s hendikepem v organizaci Trigon.
  • Praktické vyučování žákům vždy zabezpečuje škola.
  • V rámci odborné praxe nabízí škola žákům oboru sociální činnost možnost zahraniční odborné praxe.

​​​​​​​Nově dle revize RVP

V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvent oboru vzdělání Sociální činnost nemusí naplnit požadavek absolvování kvalifikačního kurzu.

Související dokumenty

Fotogalerie oboru