Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu


Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu byly zveřejněny dne 21. 5. 2019 na internetových stránkách školy a na její úřední desce zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a odesláním stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Při odevzdávání zápisového lístku obdrží přijatý uchazeč rozhodnutí o přijetí v písemné podobě.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g, odstavce 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Řešení úloh JPZ je zveřejněno na úřední desce a na internetové https://www.cermat.cz/testova-zadani-2019-1404035568.html

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení v náhradním termínu

obor praktická sestra – 53-41-M/03

evidenční číslorozhodnutívýsledek
190 přijat 325,4

Ve Frýdku-Místku 21. 5. 2019

Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

ředitelka školy