3. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2020/2021


Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje na základě § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

3. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení

Prospěch za poslední tři klasifikační období předchozího vzdělávání z ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat max. 230 bodů. Rozhoduje aritmetický průměr známek z povinných předmětů za sledované období zaokrouhlený na 2 desetinná místa (nepočítá se průměr z průměrů, nýbrž suma všech známek za sledované období vydělená počtem známek). Počet bodů uvádí tabulka přiložená k tomuto dokumentu.

Pokud má uchazeč z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období více než dvě dostatečné (popř. nedostatečné), bude mu odečteno 20 bodů.

Shoda bodů:

Pokud na posledních místech dojde ke shodě bodů, postupuje se následovně:

  1. Posoudí se aritmetický průměr vypočítaný podle oddílu Prospěch ze základní školy, přijat bude žák s lepším průměrem.
  2. Pokud shoda bodů přetrvává, rozhoduje aritmetický průměr z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období, přijat bude žák s lepším průměrem.

Součástí přihlášky musí být také lékařem potvrzený seznam kontraindikací - ke stažení ZDE.

Požadavky na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška se nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5

Termín pro podávání přihlášek: 26. 8. 2020

Přihlášky podávejte na formuláři předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - ke stažení ZDE.

Adresa pro doručení přihlášek

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

nebo osobně na sekretariátě školy po předchozí telefonické domluvě.

Další informace

Po ukončení přijímání přihlášek, obdrží uchazeč písemné sdělení přiděleného registračního čísla.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem, na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a na internetových stránkách školy www.zdrskolafm.cz dne 28. 8. 2020.

Ve Frýdku-Místku dne 10. července 2020

Mgr. Jiří Gajda v. r.
statutární zástupce ředitelky školy

v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy