Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ostrava přechází od 5. 10. 2020 výuka do distanční podoby.


Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ostrava přechází od 5. 10. 2020 výuka do distanční podoby. Tento stav potrvá do odvolání.

Stručné informace:

1. Distanční výuku je škola povinna poskytovat.

2. Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky.

3. Jak bude distanční výuka probíhat? Jednotnou platformou bude systém Microsoft Teams. Učitelé mohou volit různé formy distanční výuky (přímá výuka pomocí kamery, elektronické zadání, vypracování úkolů, konzultace apod.). Žák je povinen sledovat Microsoft Teams školy a poskytovat zpětnou vazbu. V případě technických obtíží bude žák e-mailem kontaktovat daného vyučujícího. V takovém případě se mohou domluvit i na alternativním způsobu komunikace, a to prostřednictvím e-mailů učitelů a žáků, které byly zřízeny na doméně zdrskolafm.cz.

4. Co když budu nemocen (nemocna) nebo se výuky se nezúčastním z jiného závažného důvodu? V takovém případě se omluvíte danému vyučujícímu předmětu a po obnovení prezenční výuky na školách donesete omluvenku ve studijním průkazu.

5. Můžu být za distanční výuku hodnocen(a)? Ano, samozřejmě. Hodnocení má stejnou platnost, jako kdyby k němu došlo při prezenční výuce.

6. PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ (tj. předměty OSN u praktické sestry/zdravotnického asistenta a UP u sociální činnosti probíhají podle rozvrhu hodin na pracovištích). NA PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ SE DISTANČNÍ VÝUKA NEVZTAHUJE. Dokládání absencí a omluvy na praktickém vyučování probíhá stejně jako doposud (tj. v souladu se Školním řádem). Řiďte se pokyny vyučující praxe.

7. V době distanční výuky se zapisuje do třídní knihy obdobným způsobem jako při výuce prezenční. Před téma se však uvede zkratka "DIST.".

8. Výuka anglického jazyka s lektory probíhá i nadále. Žáci 3. a 4. ročníku oboru praktická sestra/zdravotnický asistent se k Teams připojí vždy v době, kdy má výuka probíhat.

9. Musím být na Teamsech připojen(a) celou dobu vyučování? Samozřejmě, že ne. Ale pokud některý z vyučujících zvolí formu face-to-face výuky v době, kdy probíhá vyučování, k dispozici být musíte.

10. Kdy mohu očekávat úkoly v Teamsech? Vždy v den, kdy má probíhat výuka daného předmětu.

11. Bez výslovného souhlasu nesmí žáci pořizovat audio ani záznamy on-line výuky ani tyto záznamy zveřejňovat.

Co dělat když:

1. Mám technické problémy s Teams nebo adresou na zdrskolafm.cz? Kontaktujte Ing. Carbala (carbal@zdrskolafm.cz), popř. Mgr. Gajdu (gajda@zdrskolafm.cz).

2. Mám technické problémy s Bakaláři? Kontaktujte Mgr. Gajdu (gajda@zdrskolafm.cz).

3. Se nemohu ze závažných důvodů účastnit výuky? Omluvte se vyučujícímu daného předmětu nebo třídnímu učiteli. Po obnovení prezenční výuky doneste omluvenku ve studijním průkazu .Účast na distanční výuce je povinná (povinnost vyplývá z novelizovaného školského zákona a Školního řádu Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.).

Jak často kontrolovat MS Teams?

1. Každý pracovní den v době školního vyučování. Pokud jste s daným vyučujícím domluveni na konkrétní čas, tak vždy v daný čas.

Pokračuje výuka anglického jazyka (AJs) pro 1. ročník (vyrovnávací) a 3. a 4. ročník (hodina Aj navíc)? Ano, pokračuje. Připojte se k Teams vždy v době, kdy máte mít výuku s lektorem (podle rozvrhu hodin).