Oznámení kritérií přijetí ke studiu na Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o.


Oznámení kritérií přijetí ke studiu na Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p. o.

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o., rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání jednotných přijímacích zkoušek (dále také JZP) v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání praktická sestra (53-41-M/03) a oboru vzdělání sociální činnost (75-41-M/01) pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium vykonají jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022

Praktická sestra 53-41-M/03 60 žáků (2 třídy) obor vzdělání s maturitní zkouškou

Sociální činnost 75-41-M/01 30 žáků (1 třída) obor vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímací řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2011 Sb., školský zákon, odst. 2, rozhodla ředitelka školy o konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra a do 1. ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 sociální činnost.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijetí

Kritérium I. (pro oba obory)

prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Zdravotní způsobilost uchazeč dokládá na speciálním tiskopise, který je k dispozici na webových stránkách školy (www.zdrskolafm.cz). Tento lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání přikládá uchazeč k přihlášce ke vzdělávání.

Kritérium II. (pro oba obory)

prospěch ze základní školy (víceletého gymnázia) – hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Za prospěch z předchozího vzdělávání může uchazeč získat maximálně 230 bodů. Rozhoduje aritmetický průměr známek z povinných předmětů za sledované období zaokrouhlených na dvě desetinná místa dle matematických pravidel. Nepočítá se průměr z průměru, nýbrž suma všech známek za sledované období vydělená počtem známek. Do průměru se nezapočítává známka z chování. Počet bodů uvádí tabulka přiložená k tomuto dokumentu.

Pokud má uchazeč z předmětu český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období více než dvě dostatečné (popř. nedostatečné) bude mu odečteno 20 bodů.

Kritérium III. (pro oba obory)

složení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) jsou tvořeny centrálně zadávanými testy, které připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Výsledek JPZ má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za dvě sledována období má podíl 40%.

Bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení je tvořeno body za hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání, dále pak body, kterých uchazeč dosáhl v jednotných testech z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Při bodové shodě na posledních místech hodnocených uchazečů jsou stanovena tato kritéria:

1. Posoudí se bodový zisk z JPZ a přijat bude uchazeč s větším bodovým ziskem.

2. Pokud shoda bodů přetrvává, rozhoduje aritmetický průměr z předmětu český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období a přijat bude uchazeč s lepším průměrem.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

Kritéria pro přijetí osob, které získaly předchozí vzdělávání mimo území České republiky

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka.

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Pořadí takto přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání stanoví Centrum na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v rámci přijímacího řízení. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení JPZ bude provádět Centrum. Předání výsledků JPZ poskytne Centrum školám nejpozději 19. května 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem, na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a na internetových stránkách školy www.zdrskolafm.cz. V řádném termínu může škola výsledky přijímacího řízení zveřejnit následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem.

V případě, že počet přijatých přihlášek do některého z oborů vzdělání bude nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitelka školy rozhodnout o tom, že se v daném oboru vzdělání jednotná přijímací zkouška konat nebude.

Ve Frýdku-Místku dne 26. ledna 2021 

 Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

         ředitelka školy

PŘÍLOHA: TABULKA PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

počet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠpočet bodůprůměr ze ZŠ
230 bodů1,00200 bodů1,30170 bodů1,60140 bodů1,90110 bodů2,2080 bodů2,5050 bodů2,8020 bodů3,10
229 bodů1,01199 bodů1,31169 bodů1,61139 bodů1,91109 bodů2,2179 bodů2,5149 bodů2,8119 bodů3,11
228 bodů1,02198 bodů1,32168 bodů1,62138 bodů1,92108 bodů2,2278 bodů2,5248 bodů2,8218 bodů3,12
227 bodů1,03197 bodů1,33167 bodů1,63137 bodů1,93107 bodů2,2377 bodů2,5347 bodů2,8317 bodů3,13
226 bodů1,04196 bodů1,34166 bodů1,64136 bodů1,94106 bodů2,2476 bodů2,5446 bodů2,8416 bodů3,14
225 bodů1,05195 bodů1,35165 bodů1,65135 bodů1,95105 bodů2,2575 bodů2,5545 bodů2,8515 bodů3,15
224 bodů1,06194 bodů1,36164 bodů1,66134 bodů1,96104 bodů2,2674 bodů2,5644 bodů2,8614 bodů3,16
223 bodů1,07193 bodů1,37163 bodů1,67133 bodů1,97103 bodů2,2773 bodů2,5743 bodů2,8713 bodů3,17
222 bodů1,08192 bodů1,38162 bodů1,68132 bodů1,98102 bodů2,2872 bodů2,5842 bodů2,8812 bodů3,18
221 bodů1,09191 bodů1,39161 bodů1,69131 bodů1,99101 bodů2,2971 bodů2,5941 bodů2,8911 bodů3,19
220 bodů1,10190 bodů1,40160 bodů1,70130 bodů2,00100 bodů2,3070 bodů2,6040 bodů2,9010 bodů3,20
219 bodů1,11189 bodů1,41159 bodů1,71129 bodů2,0199 bodů2,3169 bodů2,6139 bodů2,919 bodů3,21
218 bodů1,12188 bodů1,42158 bodů1,72128 bodů2,0298 bodů2,3268 bodů2,6238 bodů2,928 bodů3,22
217 bodů1,13187 bodů1,43157 bodů1,73127 bodů2,0397 bodů2,3367 bodů2,6337 bodů2,937 bodů3,23
216 bodů1,14186 bodů1,44156 bodů1,74126 bodů2,0496 bodů2,3466 bodů2,6436 bodů2,946 bodů3,24
215 bodů1,15185 bodů1,45155 bodů1,75125 bodů2,0595 bodů2,3565 bodů2,6535 bodů2,955 bodů3,25
214 bodů1,16184 bodů1,46154 bodů1,76124 bodů2,0694 bodů2,3664 bodů2,6634 bodů2,964 body3,26
213 bodů1,17183 bodů1,47153 bodů1,77123 bodů2,0793 bodů2,3763 bodů2,6733 bodů2,973 body3,27
212 bodů1,18182 bodů1,48152 bodů1,78122 bodů2,0892 bodů2,3862 bodů2,6832 bodů2,982 body3,28
211 bodů1,19181 bodů1,49151 bodů1,79121 bodů2,0991 bodů2,3961 bodů2,6931 bodů2,991 bod3,29
210 bodů1,20180 bodů1,50150 bodů1,80120 bodů2,1090 bodů2,4060 bodů2,7030 bodů3,000 bodů3,30
209 bodů1,21179 bodů1,51149 bodů1,81119 bodů2,1189 bodů2,4159 bodů2,7129 bodů3,01
208 bodů1,22178 bodů1,52148 bodů1,82118 bodů2,1288 bodů2,4258 bodů2,7228 bodů3,02
207 bodů1,23177 bodů1,53147 bodů1,83117 bodů2,1387 bodů2,4357 bodů2,7327 bodů3,03
206 bodů1,24176 bodů1,54146 bodů1,84116 bodů2,1486 bodů2,4456 bodů2,7426 bodů3,04
205 bodů1,25175 bodů1,55145 bodů1,85115 bodů2,1585 bodů2,4555 bodů2,7525 bodů3,05
204 bodů1,26174 bodů1,56144 bodů1,86114 bodů2,1684 bodů2,4654 bodů2,7624 bodů3,06
203 bodů1,27173 bodů1,57143 bodů1,87113 bodů2,1783 bodů2,4753 bodů2,7723 bodů3,07
202 bodů1,28172 bodů1,58142 bodů1,88112 bodů2,1882 bodů2,4852 bodů2,7822 bodů3,08
201 bodů1,29171 bodů1,59141 bodů1,89111 bodů2,1981 bodů2,4951 bodů2,7921 bodů3,09