Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Mgr. Eva Jemelková

Konzultační hodiny: 

pondělí

11:30 - 13:15 hodin

středa

12:40 - 13:25 hodin      

Také v době mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Kontakty:

  • tel: 558 630 019 
  • e-mail: jemelkova@zdrskolafm.cz

Internetová schránka důvěry SZŠ Frýdek-Místek: schranka.duvera@seznam.cz

Náplň práce výchovného poradce:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků,
  • poskytuje poradenskou činnost při problémech se zvládáním učiva, neprospěchu,
  • spolupracuje se školním metodikem prevence, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy i s rodiči žáků,
  • na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra zpracovává doporučení pro individuální přístup a kompenzační opatření u jednotlivých žáků se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, žáků se sociálním znevýhodněním, žáků se specifickými poruchami učení a žáků integrovaných,
  • zajišťuje a předává odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy,
  • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede evidenci žáků v poradenské péči,
  • v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vede záznamy o zvýšené absenci, neomluvené absenci, přestupcích žáků, včetně navržených a realizovaných výchovných opatření,
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti kariérového poradenství.

Související dokumenty