Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ: 00 561 151 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., zpracovává tyto údaje:

 • údaje nařízené vyhláškou č. 353/2016 Sb, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, za účelem přijímání ke střednímu vzdělávání,
 • údaje nařízené vyhláškou č. 202/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem vedení dokumentace školy a předávání údajů z dokumentace školy a ze školní matriky;
 • údaje vyžadované zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 13/2005 Sb., vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění průběhu středního vzdělávání;
 • údaje vyžadované zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, za účelem ukončování středního vzdělávání;
 • údaje vyžadované zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími vyhláškami a metodickými pokyny, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
 • Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., zpracovává údaje po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracovávání.

Pokud Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o., informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední zdravotnickou školou, Frýdek-Místek, p. o.;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední zdravotnickou školou, Frýdek-Místek, p. o., jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední zdravotnickou školou, Frýdek-Místek, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední zdravotnickou školou, Frýdek-Místek, p. o.;
 • - požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední zdravotnické škole, Frýdek-Místek, p.o.
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti F. S. C. Bezpečnostní poradenství, a. s., IČ: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava. Od 15. února 2019 je hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost Ing. Jana Měchová (poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 736 218 480).

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,

Ing. Jana Měchová
telefon: 736 218 480, e-mail:poverenecMSK@fsc-ov.cz.