Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Maturitní zkouška v termínu jaro/podzim 2020

Nabídku předmětů pro maturitní zkoušku v termínu jaro / podzim 2020 naleznete na tomto odkazu.

JARO 2020 Termíny ústních zkoušek profilové části, praktických zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a složení zkušebních maturitních komisí naleznete zde.

PODZIM 2020 Termíny ústních zkoušek profilové části, praktických zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a složení zkušebních maturitních komisí naleznete zde.

Ústní zkoušky proběhnou v pondělí 7. 9. 2020 od 7.30 v budově školy.

Praktické zkoušky proběhnou v úterý 8. 9. 2020 v 8.00 v budově školy.

Termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky naleznete zde.

Témata maturitní zkoušky (profilová část) pro termín jaro/podzim 2020 pro obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent:

1. Ošetřovatelství (profilová část, ústní, povinná).

2. Ošetřování nemocných  (profilová část, praktická, povinná).

3. Somatologie (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku z psychologie a komunikace).

4. Psychologie a komunikace  (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku ze somatologie).

5. Český jazyk a literatura*  (seznam děl k maturitní zkoušce, společná část maturitní zkoušky, povinná, ústní).

6. Anglický jazyk  (společná část, povinná, ústní)

* Seznam děl k maturitní zkoušce z českého jazyka odevzdávejte ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury, a to pro termín jaro 2020 do 18. května 2020. Žáci opakující zkoušku nebo konající zkoušku v náhradním termínu odevzdávají seznam ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy. K odevzdání seznamu použijte prosím tento formulář.

Témata maturitní zkoušky (profilová část) pro termín jaro/podzim 2020 pro obor 75-41-M/01 sociální činnost:

1. Pečovatelství (profilová část, praktická, povinná).

2. Sociální péče  (profilová část, ústní, povinná).

3. Speciální pedagogika   (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku z psychologie a komunikace).

4. Psychologie a komunikace  (profilová část, ústní, žák si volí buď tuto zkoušku, nebo zkoušku ze speciální pedagogiky).

5. Český jazyk a literatura*  (seznam děl k maturitní zkoušce, společná část maturitní zkoušky, povinná, ústní).

6. Anglický jazyk (společná část, povinná, ústní)

* Seznam děl k maturitní zkoušce z českého jazyka odevzdávejte ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka a literatury, a to pro termín jaro 2020 do 18. května 2020. Žáci opakující zkoušku nebo konající zkoušku v náhradním termínu odevzdávají seznam ředitelce školy prostřednictvím zástupce ředitelky školy. K odevzdání seznamu použijte prosím tento formulář .

Další informace:

  • Podrobné informace k maturitní zkoušce, termíny společné části maturitní zkoušky a legislativu spojenou s maturitní zkouškou i katalogy požadavků naleznete na těchto internetových stránkách.
  • Informace k legislativě a organizaci maturitních zkoušek podá zástupce ředitelky školy.
  • Informace k jednotlivým předmětům podá vyučující daného předmětu.
  • Informace k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a na vyhrazených nástěnkách ve 2. patře školy.
  • Upozornění: Žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v termínu jaro/podzim 2019, konají profilovou maturitní zkoušku podle témat, která byla platná pro dané období. Naleznete je zde (obor zdravotnický asistent) a zde (obor sociální činnost).

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zveřejněny na internetových stránkách Cermatu.

Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zdravotnický asistent 

Kritéria hodnoceni praktické zkoušky - sociální činnost

Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části - oba obory

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky naleznete zde.

Podmínky konání praktické zkoušky pro obor zdravotnický asistent naleznete zde.

Podmínky konání praktické zkoušky pro obor sociální činnost naleznete zde .

Další informace (např. ke struktuře profilové a společné části maturitní stránky) naleznete zde.

Vzhledem k mimořádné situaci v České republice dochází k úpravě konání maturitní zkoušky v termínu jaro 2020. Jejich souhrn uvádíme níže. Pokud na svůj dotaz zde nenaleznete odpověď, obraťte se přímo na zástupce ředitelky školy, a to e-mailem (gajda@zdrskolafm.cz), popř. telefonicky na č. 731 175 660.

MATURITNÍ ZKOUŠKA (nejčastější dotazy)

a. Kdy proběhne? V termínu stanoveném jednotným zkušebním schématem (viz výše).
b. Může zasáhnout do července? Ano, krátce může zasáhnout do července 2020.
c. Kdo bude konat? Všichni, kdo jsou řádně přihlášeni (řádný, opravný i náhradní termín).
d. Bude se konat až po vydání vysvědčení za 2. pololetí? Ano. Vysvědčení dostanete 29. května 2020.
e. Z čeho se bude skládat? Z didaktických testů, praktické zkoušky a ústních zkoušek uvedených na přihlášce žáka. Slohové práce se nekonají.
f. Co když je žák přihlášený na opravný/náhradní termín slohové práce? Žák tuto zkoušku nekoná a známka se mu vypočte poměrem ze zkoušek z didaktického testu a ústní zkoušky. Konkrétní poměr stanoví vyhláška.
g. Kdo bude zkoušku hodnotit? Didaktické testy bude hodnotit Cermat, zbytek škola.
h. Kdy přestává být žák žákem školy? Pokud žák složí zkoušku úspěšně, tak den následující po úspěšném složení maturitní zkoušky. Pokud žák nesloží zkoušku, tak 30. června 2020 (v případě, že by se zkouška konala po 30. červnu 2020, tak den následující po neúspěšném pokusu o složení maturitní zkoušky).
i. Co seznam četby? Odevzdané seznamy četby platí.

Zákonnou úpravu změn naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - zde.