3. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje na základě § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

3. kolo přijímacího řízení do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2022/2023

 

Kritéria přijímacího řízení

Prospěch za poslední tři klasifikační období předchozího vzdělávání z ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat max. 230 bodů. Rozhoduje aritmetický průměr známek z povinných předmětů za sledované období zaokrouhlený na 2 desetinná místa (nepočítá se průměr z průměrů, nýbrž suma všech známek za sledované období vydělená počtem známek). Počet bodů uvádí tabulka přiložená k tomuto dokumentu.

Pokud má uchazeč z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období více než dvě dostatečné (popř. nedostatečné), bude mu odečteno 20 bodů.

Shoda bodů:

Pokud na posledních místech dojde ke shodě bodů, postupuje se následovně:

  1. Posoudí se aritmetický průměr vypočítaný podle oddílu Prospěch ze základní školy, přijat bude žák s lepším průměrem.
  2. Pokud shoda bodů přetrvává, rozhoduje aritmetický průměr z předmětů český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk za sledované období, přijat bude žák s lepším průměrem.

Součástí přihlášky musí být také lékařem potvrzený seznam kontraindikací - ke stažení ZDE.

Požadavky na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška se nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:           5

Termín pro podávání přihlášek:                                do 24. 8. 2022, včetně

Vyhlášení výsledků:                                                    pondělí 29. 8. 2022

Přihlášky podávejte na formuláři předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - ke stažení ZDE.

 

Adresa pro doručení přihlášek

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

nebo osobně na sekretariátě školy po předchozí telefonické domluvě.

Další informace

Po ukončení přijímání přihlášek, obdrží uchazeč písemné sdělení přiděleného registračního čísla.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem, na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a na internetových stránkách školy www.zdrskolafm.cz dne 29. 8. 2022.

 

Ve Frýdku-Místku dne 17. června 2022

 

Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.

  ředitelka školy

 

 

 

 

Název souboru Poslední změna Velikost souboru
Tabulka přepočtu bodů prospěchu.pdf17.06.2022584 Kb

Poslední změna: 20.06.2022 - 14:41 Zpět