Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Informace k organizaci přijímacího řízení

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) naleznete zde.


Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:     úterý 12. dubna 2022 (náhradní termín úterý 10. května 2022)

2. termín:     středa 13. dubna 2022 (náhradní termín středa 11. května 2022)

Náhradní termín JPZ

Náhradní termín JPZ je stanoven pro uchazeče, kteří se z objektivních, závažných, např. zdravotních důvodů nebudou moci dostavit k řádnému termínu. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, písemně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, a to v řádném termínu (do 3 dnů po konání zkoušky), a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu JPZ.


Podání přihlášky

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2022.

Možnosti odevzdání přihlášky: 

  • osobně na sekretariátě školy (tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek) v pracovních dnech vždy od 7:00 do 15:00 hod.
  • poštou (na adresu Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek).

Možnosti zajištění tiskopisu přihlášky:

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány uchazečem a zákonným zástupcem.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení.

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení (spojit sešívačkou a přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce nebo uchazeče).

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.


Náležitosti k přihlašování do jednotlivých oborů

  1. Praktická sestra (kód oboru: 53-41-M/03)

  • lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - zde ;
  • pokud má uchazeč speciální vzdělávací potřeby, doloží aktuální potvrzení pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra;
  • podpisem přihlášky souhlasí uchazeč/zákonný zástupce se zpracováním osobních údajů z přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).
  1. Sociální činnost (kód oboru: 75-41-M/01)

  • lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - zde ;
  • pokud má uchazeč speciální vzdělávací potřeby, doloží aktuální potvrzení pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra;
  • podpisem přihlášky souhlasí uchazeč/zákonný zástupce se zpracováním osobních údajů z přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Nejpozději 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky bude zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslána pozvánka k těmto zkouškám.


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy https://www.zdrskolafm.cz/ a na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska před budovou školy ve Frýdku-Místku).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se odesílají poštou, případně si je může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče převzít osobně.


Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o nepřijetí) a 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v případě rozhodnutí o přijetí). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení.


Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy http://www.zdrskolafm.cz/

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Další kola přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde k naplnění plánovaného počtu žáků.

 

Ve Frýdku-Místku dne 31. ledna 2022                                    Mgr. Ludmila Pavlátová v. r.
                                                                                                          ředitelka školy

 

 
Název souboru Poslední změna Velikost souboru
Oznámení kritérií přijetí ke studiu.docx31.01.202238 Kb
PS - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.docx31.01.202218 Kb
SČ - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.doc31.01.202232 Kb
Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf31.01.2022200 Kb

Poslední změna: 07.02.2022 - 08:03 Zpět