Název projektu: Projekt Tandem Erasmus+ 2022 - 2023

číslo projektové žádosti: KA121-VET-8F67546A


A OPĚT POKRAČUJEME VE SPOLUPRÁCI S NĚMECKÝMI PARTNERY.

Po menší pauze, způsobené epidemiologickou situací, je projekt Tandem Erasmus + pro naši školu obnoven v nové i praktické podobě.

Zájemci z řad žáků třetích ročníků mohou souvislou odbornou praxi uskutečnit opět v Dolním Sasku. Němečtí žáci pak recipročně přijedou do FM, aby zde souvislou praxi svých sociálních a zdravotních oborů realizovali.

Konkrétně pojedou naši žáci do zařízení k přímé péči například do domovů pro seniory či denních stacionářů, mohou vykonávat i volnočasové aktivity ve městech Rotenburg či Wilhelmshaven.

Do Frýdku Místku mají zájem přijet žáci z oboru Pflege a Sozialpädagogik z Rotenburgu i Wilhelmshavenu jako obvykle do Základní, Praktické a Mateřské školy ve F-M, p.o. a nově do Jeslí Frýdek-Místek, p.o.

Jak vypadají první kroky našeho projektu pro školní rok 2022/23?

Na začátku října vyjede česká pracovní delegace ve složení pan ředitel Střední zdravotnické školy Mgr. Jiří Gajda, vyučující německého jazyka a koordinátorka projektů s německými partnery Mgr. Soňa Gojová, ředitelka Jeslí, p.o. Frýdek-Místek Mgr. Jana Kocichová do měst Rotenburku, Wilhemshavenu a Jeveru, aby vykomunikovali a dojednali nové smlouvy i aktuální podmínky či konkrétní kroky pro praxi žáků obou našich oborů a rovněž možnosti praxe německých žáků ve FM.

Součástí je i návštěva sociálních a zdravotnických zařízení, kde žáci budou vykonávat souvislou praxi.

Navazujeme na již desetiletou spolupráci s partnerskými německými školami, a to s malými změnami, které jsou uzpůsobeny aktuálním podmínkám. Nově je naše škola součástí konsorcia /Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, Západočeská univerzita v Plzni/, avšak partnerské školy v rámci praxe a program řešíme jako dříve samostatně.

Co bude dalším krokem našeho projektu Tandem Erasmus+?

Na škole během prosince proběhne výběr žáků, kteří mají zájem o stáž v Německu. Jakou formou a za jakých podmínek (kritérii), se všichni včas dozvědí během listopadu. Na stránkách školy najdou také online přihlášku.  


V Německu jsme byli úspěšní a naše spolupráce pokračuje.


Ve dnech 3. – 8.10. 2022 jsme zrealizovali již dříve zmiňovanou přípravnou návštěvu v Dolním Sasku, konkrétně ve městech Rotenburk a Wilhemshaven. Uskutečnilo se zde setkání nových ředitelů BBS z Wilhelmshavenu, Rotenburku a SZŠ FM, p. o., dále nových českých i německých projektových koordinátorů, ředitelů jeslí a domovů z Wilhemshavenu, ředitelky Jeslí FM, p. o. a nových německých kontaktních osob (odborných pedagogů).

V obou městech jsme projednali s německými kolegy, odbornými učiteli, průběh i náplň praxe a odborné kompetence žáků pro jednotlivé obory. Dále byly podepsány nové smlouvy mezi vedením škol a daným odborným zařízením praxe.

Naši žáci budou realizovat praxe v přímé péči a u dětí do 3 let v červnu 2023 v Rotenburku. Také jsme již naplánovali praxi českých žáků v červnu 2024 novĕ ve Wilhelmshavenu. Obor praktická sestra bude společně ve dvojicích s německými žáky realizovat praxi v domovech pro seniory a obor sociální činnost v jeslích.

Měli jsme možnost osobně navštívit zařízení, kde naši žáci budou praxi realizovat, a s vedením zařízení jsme připravili podmínky praxe. Nově jsme zajistili ubytováni pro naše žáky.
Po třech letech pauzy, která nastala neplánovaně kvůli covidové situaci, jsme tak úspěšně navázali na naši předchozí již desetiletou spolupráci.

Těší nás, že setkání i s novými řediteli partnerských škol probíhají opět v přátelské a příjemné atmosféře, což se odráží na přístupu všech odpovědných osob k žákům.


Z výzvy Erasmus+ nám byl opět schválen projekt pro obor Sociální činnost i obor Praktická sestra. Žáci obou oborů mohou tedy uskutečnit v červnu 2023 odbornou praxi v Dolním Sasku a tím tak navázat na již desetiletou spolupráci s odbornými školami v Rotenburgu a Wilhelmshavenu.

Z důvodu nezletilosti některých žáků je se skupinkou po celou dobu mobility 1 doprovodná osoba.

Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility.

Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.

Co je studentům hrazeno z rozpočtu projektu?

  • doprava na místo výkonu stáže;
  • ubytování a strava;

Kritéria pro výběr účastníků

  • vyplněná přihláška + vypracovaný motivační dopis v českém jazyce;
  • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijního oboru, učitele němčiny a učitele praktického vyučování;
  • schopnost komunikace v němčině;
  • komunikativnost, příjemné vystupování;
  • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;
  • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

Německé žákyně u nás ve škole  - leden 2023

Dne 10. 1. 2023 přijely žákyně s paní učitelkou Mgr. K. Mayer z Německa z Rotenburku na 18denní praxi do Frýdku - Místku v rámci projektu výměnné odborné praxe.

První den se žákyně seznámily a prohlédly si společně s paní učitelkou Kerstin Mayer své nové zařízení odborné praxe Jesle Frýdek-Místek, p.o.. Přátelsky je uvítalo vedení organizace. Poprvé v rámci desetileté spolupráce mají žákyně možnost pracovat v zařízení Jeslí Frýdek-Místek, p.o., což umožnilo propojení spolupráce SZŠ F-M s paní ředitelkou jeslí Mgr. Janou Kocichovou.

Poté žákyně přišly do školy, kde byly přivítány vedením Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek, p.o. Mgr. J. Gajdou a Ing. P. Carbalem a vyučujícími NJ a AJ paní Mgr. P. Huberts a Mgr. Zorou Foldýnovou.

Odpolední program se týkal prohlídky města, seznámení se s možnostmi nákupu, stravování, kultury. Za tuto aktivitu děkujeme naší žákyni Angelině Morys.

Druhý den mají naši hosté naplánovány a domluveny exkurze do Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p.o. a do Hospicu Frýdek-Místek, p.o.

V pátek zahájily děvčata exkurzí do Integrovaného centra Žirafa, p.o., kde si mohly společně s klienty zařízení vyrobit svíčku či mýdlo a odpoledne začali odbornou praxi v jeslích.

Děkujeme všem sociálním partnerům, kteří umožnili exkurze ve velmi přátelské atmosféře

Žákyním Z Dolního Saska přejeme hezký pobyt a příjemné dny strávené na praxi a ve škole.


Průběh praxe děvčat z Rotenburku

Projekt Erasmus+ a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem 

Děvčata z Dolního Saska z Rotenburku zahájila praxi v pátek 13.1.2023 v zařízení  Jeslí Frýdek-Místek, p.o., jak jsme již informovali. Spolupracují s paní ředitelkou Mgr. Janou Kocichovou, naší žákyní Angelinou Morys vždy v pondělí i s našimi žákyněmi 4. ročníků, které zde mají rovněž praxi.

Děvčata realizují odbornou praxi u dětí ve třech dětských skupinách Jeslí. Dochází na praxi 4x týdně. Pod odborným vedením pečujících osob mají možnost  německá děvčata shlédnout, jak probíhá každodenní výchova a péče o děti do 3 let v takovém zařízení. Tento týden se také podílely na zábavné akci pro děti s názvem Bílý den, která byla velmi zajímavá, veselá a děti i všichni zúčastnění si ji užili.

Vzájemná spolupráce zaměstnanců Jeslí, našich žáků a německých žáků má umožnit výměnu zkušeností a dovedností a obohatit  jazykově i profesně  všechny zúčastněné.

Děti v Jeslích mají možnost získat takto ještě o trochu pestřejší program a mohou reagovat na německý jazyk jako na obohacující nový vjem. I touto přirozenou formou se děti seznamují s cizím jazykem.

Děvčata mají před sebou ještě polovinu pobytové stáže, čekají na ně nejen dny praxe a den školy, ale o víkendu i sportovně-kulturní program s paní Mgr. P. Hubert.

Školu navštěvují děvčata jednou týdně. Účastní se výuky jazyků / AJ,NJ/,dále mají možnost shlédnout výuku v předmětu pečovatelství a první pomoci.

Vyučujícím děkujeme za umožnění účasti na výuce v hodinách.

Velmi hezký zážitek měla děvčata při exkurzi ve škole a některých zařízeních sociálních služeb ve Frýdku-Místku.

Velmi zajímavá byla exkurze Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, p.o., kde německé žákyně uvítala paní ředitelka Mgr. Vachtarčíková se svými kolegy a velmi mile byly uvítány i dětmi zařízení, které pro ně připravily dárečky a pohoštění.

Přátelské příjetí panem ředitelem Ing. Jursou v zařízení Hospic, p.o. všechny velmi potěšilo.

Návštěva Integrovaného centra Žirafa, p.o. byla rovněž velmi obohacující zkušenost pro naše německé hosty. V denním stacionáři v oddělení dílen paní ředitelka Mgr. Natálie Hamplová zajistila německým děvčatům nejen prohlídku zařízení, ale také si společně s klienty pod vedením paní Hornové mohly děvčata vyrobit vlastnoručně svíčku a mýdlo. Atmosféra zde byla velmi přátelská a děvčata byla nadšená. 

Jménem školy moc děkujeme.