Ošetřování nemocných a vybavení nemocnic se velmi rychle a dynamicky vyvíjí, a proto i příprava budoucích pracovníků ošetřovatelských profesí nesmí zůstat pozadu. Proto se naše škola zapojila do projektu modernizace výuky ve zdravotnických oborech Moravskoslezského kraje. Nové moderním učebny a pomůcky umožní kvalitnější výuku budoucích zdravotnických pracovníků. Žáci si již v době studia mohou lépe osvojit dovednosti, které nezaostávají za péčí v reálných podmínkách zdravotnických zařízení. Atraktivnější prostředí a pomůcky jsou pro žáky motivací k lepší práci ve výuce. Realizace projektu umožňuje mnohé aktivity spojené s ukázkami a nácvikem první pomoci pro laickou veřejnost a žáky ZŠ, využití př i prezentaci ošetřovatelské péče pro laiky, kteří pečují o osobu blízkou.

 


Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzděl ávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/25.01401

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit kvalitu vzdělávání ve zdravotnických oborech, a to prostřednictvím modernizace stávajících učeben a laboratoří odborných i přírodovědných předmětů na šesti středních zdravotnických školách ve všech okresech Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

Prostřednictvím realizace projektu vznikne v Moravskoslezském kraji 36 inovovaných a modernizovaných učeben, čímž budou vytvořeny materiální podmínky pro zkvalitnění výuky zdravotnických oborů v Moravskoslezském kraji.

V jednotlivých učebnách bude dle jejich zaměření probíhat výuka ošetřovatelství, první pomoci, anatomie a somatologie, chemie, fyziky a biologie. Pořizované vybavení bylo komplexně posuzováno a koncipováno tak, a by plně pokrylo nároky na kvalitní přípravu žáků v daných předmětech. Realizace projektu umožní rozšíření a zkvalitní praktické části výuky.

Výsledky projektu

 • vybavení 36 učeben moderními pomůckami,
 • zlepšení mezipředmětové návaznosti,
 • zlepšení manuálních dovedností žáků využíváním kvalitních pomůcek,
 • zvládnutí práce s moderními technologiemi ve zdravotnictví,
 • zatraktivnit studium na vybraných středních školách,
 • zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a
 • lépe žáky připravit pro další studium na vysokých školách.

Partneři projektu

 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola, Frýdek–Místek, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Karviná, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2, p. o.,
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, p. o. a
 • Mendelova střední škola Nový Jičín, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 18 993 767,42
Celko vá přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 16 046 527,30
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15%) 2 831 740,12

Doba realizace projektu

leden – prosinec 2014

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 984
fax: 595 622 427
e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz