Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Zde naleznete důležité dokumenty, jako jsou výroční zpráva, potom také předpisy a dokumenty, kterými se škola řídí, a jiné informace administrativního charakteru.
 

Údaje o organizaci:

Název Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Typ školy státní
Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
 
IČO 00561151
Číslo bankovního účtu 29835781/0100
Datová schránka h3pfdvf
Právní forma kraj, IČ: 70 890 692
Adresa (sídlo) Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
E-mail sekretariat@zdrskolafm.cz
  • příjem běžných elektronických podání ve formátech doc, xls, pdf, jpg
Osobní podání Místnost sekretariátu školy
  • v listinné podobě
  • na přenosném nosiči dat (CD,DVD) v datových formátech MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou (více ve Zřizovací listině, která je náhledu na sekretariátě školy).

Statutární orgán organizace:
Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná radou kraje. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědna radě kraje. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platným právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení školy:

Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy, jmenovaná do funkce usnesením Rady Moravskoslezského kraje dne 19. 5. 2011. Její pravomoci jsou vymezeny především § 164 a 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy

Bc. Emílie Blahutová, vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Hana Mikušiaková, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Zdravotnický asistent a oboru Praktická sestra

Mgr. Jana Kocichová, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost

Odkaz na důležité dokumenty:

Výroční zpráva
Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok.
Školní řád
Klasifikační řád

Školní vzdělávací program:

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Inspekční zprávy:

Školní rok 2014/2015

Rozhodování ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti statní správy

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech: informace ZDE

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí: informace ZDE

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Žádost o poskytnutí informace. informace ZDE

Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb. informace ZDE

Postup při vyřizování stížností (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): informace ZDE

Pověření pracovníci školy k přijímání a evidování stížností:
Veronika Janíčková, 558 630 019
Informace ZDE

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Volná místa

  • v současné době není žádná volná pracovní pozice

Veřejné zakázky

  • v současné době neprobíhá žádná veřejná zakázka