Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o., je spádovou školou. Klikněte pro podrobnější informace.


Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je spádovou školou pro konání didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky v termínu podzim 2020.

Informace pro maturanty – spádová škola

Vaše škola Vám poslala pozvánku k maturitní zkoušce. Na ní máte uvedeno místo konání zkoušky (Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01), datum konání zkoušky i číslo učebny. Pokud jste pozvánku neobdrželi, obraťte se na svou kmenovou školu.

 • 1.Kde školu najdu?
  • Střední zdravotnickou školu, Frýdek-Místek, p. o., naleznete na adrese tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, blok F (vchod z ulice Husovy). V případě nenadálých situací lze volat tel.. č 731 175 660 nebo 558 630 019.
 • 2.Kdy mám odevzdat povolené pomůcky ke kontrole?
  • Vzhledem k nízkému počtu žáků, kteří konají maturitní zkoušku (didaktický test) z matematiky či píšou písemnou práci, stačí, když povolené pomůcky donesete k nahlédnutí v den, kdy konáte zkoušku. Upozorňujeme, že z hygienických důvodů (situace s covid-19) byste měli mít vlastní povolené pomůcky.
 • 3.Kde najdu učebnu, ve které se zkouška koná?
  • Učebny jsou řádně označeny číslicí a seznamem žáků. Pokud si nebudete jistit, zeptejte se na recepci nebo kteréhokoli zaměstnance školy.
   • 1.patro – učebny U-2, 3, 4, 5;
   • 2.patro – učebny U-6, 7, 8, 9;
   • 3.patro – učebny U-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Toalety dívky: 1., 2. a 3. patro.
Toalety chlapci: 2. a 3. patro.

Seznamy žáků konajících maturitní zkoušku budou dle předpisů vyvěšeny při vstupu do školy. Případné změny v učebnách budou zřetelně označeny.

Termíny zkoušek naleznete zde.

 • Hygienická opatření během maturitní zkoušky

  Vzhledem k mimořádné situaci kvůli epidemii koronaviru v České republice se maturitní zkouška bude konat za zvýšených hygienických podmínek. Tyto hygienické podmínky vycházejí z pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jsou závazné pro všechny osoby vyskytující se v prostorách Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o.

  I.
  Příchod žáka ke škole a pohyb před školou
  • 1.Žák se dostaví na zkoušku včas.
  • 2.Žáci z rizikových skupin (viz níže) se mohou na zkoušku dostavit o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
  • 3.V souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními budou žáci před školou dodržovat odstupy minimálně 2 m.
  • 4.Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.


  II.
  Vstup do školy

  • 1.Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • 2.Při vstupu do školy žáci odevzdají čestné prohlášení (ke stažení zde).
  • 3.Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům onemocnění COVID-19 (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • 4.Ve společných prostorách školy nosí všichni žáci i zaměstnanci školy, případně další osoby, ochranu nosu a úst.
  • 5.Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
  • 6.Škola může vymezit prostory, kde se žáci mohou pohybovat.


  III.
  Pobyt v budově školy

  • 1.Žáci plynule přicházejí do učeben, které jim byly přiděleny.
  • 2.Žáci z rizikových skupin budou do učeben vpuštěni jako první.
  • 3.Čas mezi jednotlivými testy mohou žáci trávit na školním pozemku před školou. Před opuštěním učebny si však musejí nasadit ochranu úst a nosu.
  • 4.Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a dávkovačem s dezinfekcí. Na toaletách jsou k dispozici jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou. Zakazuje se používat elektronické sušiče rukou.
  • 5.Dezinfekční prostředky jsou k dispozici i v učebnách.


  IV.
  Didaktické testy

  • 1.Didaktické testy probíhají obdobným způsobem jako v předchozích letech.
  • 2.Po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • 3.Je nezbytné, aby v lavici seděl pouze jeden žák. Po dobu konání zkoušek musí být dodržen totožný zasedací pořádek.
  • 4.Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozesazeni přednostně na místa nejdále od dveří, a pokud možno u oken.
  • 5.Po dobu, kdy budou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. Po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
  • 6.Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
  • 7.Každá třída je před blokem testů a po něm vyvětrána.


  V.
  Povolené pomůcky

  • 1.Každý žák má u didaktických testů vlastní povolené pomůcky.
  • 2.Z hygienických důvodů škola nebude u didaktických testů poskytovat společné povolené pomůcky.  VI.
  Osoby s rizikovými faktory

  • 1.Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
  • a.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • b.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou farmakologickou léčbou.
  • c.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • d.Porucha imunitního systému, např:
  • i.při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.);
  • ii.při protinádorové léčbě;
  • iii.po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  • e.Těžká obezit (BMI nad 40 kg/m2).
  • f.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • g.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • h.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
  • 2.Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (a-h) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  • 3.Před prvním vstupem do školy žák předkládá podepsané prohlášení:
  • a.písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
  • b.písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
  • c.výše uvedené body a) a b) mohou být uvedeny na jednom dokumentu.
  • 4.Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní žáci a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl tento žák opustit místnost mezi posledními a maximálně omezit interakci s ostatními osobami.


  VII.
  Podezření na COVID-19

  • a.V případě, že žák pojme podezření, že se u některé osoby vyskytují příznaky typické pro onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, respirační obtíže), je povinen o této skutečnosti informovat kteréhokoli zaměstnance školy.
  • b.V případě, že se u žáka náhle objeví příznaky typické pro onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, respirační obtíže apod.), je povinen o tom neprodleně informovat kteréhokoli zaměstnance školy.
  • c.V případech podle výše uvedených bodů a) a b) se postupuje následovně:
  • a.Osoba s podezřením na onemocnění COVID-19 bude izolována v místnosti č. 15.
  • b.Bez zbytečného odkladu bude informováno vedení školy.  Frýdek-Místek 19. srpna 2020
  Mgr. Jiří Gajda v. r.
  statutární zástupce ředitelky školy
  v zastoupení Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelky školy